Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór wniosków do programu „Doktorat Wdrożeniowy” w edycji na rok akademicki 2021/2022

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczyna nabór wniosków w ramach piątej edycji programu „Doktoraty Wdrożeniowe”

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Termin składania wniosków przez kandydatów upływa 9 kwietnia 2021 roku. Skany wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.

Program składa się z modułów:

 1.  „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi szkolenie w trzech dyscyplinach, w ramach których wdrażany jest program „Doktorat wdrożeniowy”:

– dyscyplina Ekonomia i finanse,

– dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości,

– dyscyplina Technologia żywności i żywienia.

Udział w programie stanowi niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorstwa, które może w ten sposób uzyskać wsparcie w rozwiązaniu ważnego problemu lub we wdrożeniu interesującego projektu. Dzięki udziałowi w projekcie może ono również zatrudnić specjalistę, który w ramach własnej pracy doktorskiej przeprowadzi dogłębne badania naukowe.

Przyszły doktorant może zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i uzyskać wszechstronną wiedzę związaną z prowadzonymi badaniami, jaką zapewnią mu zajęcia na uczelni i pisane rozprawy w ramach projektu. Dzięki udziałowi w projekcie będzie też mógł przygotować rozprawę doktorską pod merytoryczną opieką dwóch osób: promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.

Doktorant otrzymuje stypendium: 3450 PLN do oceny śródokresowej (pierwsze 2 lata studiów), 4450 PLN na następne dwa lata studiów (kwoty brutto).

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej wcześniej w ramach studiów doktoranckich a obecnie w ramach kształcenia w szkołach doktorskich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Formuła ta przewiduje korzyści dla wszystkich stron:

 • doktorant otrzymuje pensję z firmy (musi być osoba, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze godzin) i stypendium z MNiSW;
 • przedsiębiorstwo dysponuje pracownikiem, który przez kilka lat pracuje nad rozwiązaniem technologicznym, budując przewagę konkurencyjną;
 • uczelnia otrzymuje z MNiSW ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Od 2017 roku odbyły się trzy edycje programu. Uczestniczy w nich ponad 1000 doktorantów: I edycja – ok. 300, II edycja – ponad 400, III edycja – ponad 300 doktorantów oraz łącznie ponad 600 przedsiębiorców i innych podmiotów (I edycja – ok. 200 firm, II edycja ponad 220, a III edycja ponad 220 firm). W trzeciej edycji programu, ogłoszonej w 2019 roku, wprowadzono dodatkową część programu „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”, w ramach której wspierane jest przygotowywanie rozpraw doktorskich w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji, w tym rozpraw związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wymagane dokumenty:

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu) – skan oraz oryginał.
 • Zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy (w załączeniu) – skan oraz oryginał.
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy zawierający informacje:

– Wskazanie modułu: „Doktorat wdrożeniowy I” albo „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”.

– Harmonogram realizacji zakresu prac naukowych wraz z tytułem planowanej rozprawy doktorskiej.

– Opis znaczenia wyników planowanej działalności naukowej dla rozwoju innowacyjności i gospodarki

UWAGA – uprzejmie prosimy o przesłanie mailem formularza zgłoszeniowego w dwóch wersjach: podpisanej i zeskanowanej (.pdf) oraz w Wordzie (.docx). Prosimy tez o dostarczenie do Biura Szkoły Doktorskiej podpisanego oryginału.

 • Skan dyplomu uprawniającego do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (magistra lub równorzędny) – wydruk skanu należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.
 • Dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w kształceniu w Szkole Doktorskiej w ramach programu (zaświadczenie od pracodawcy) – skan oraz oryginał.
 • Formularz opinii i zgody promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – skan oraz oryginał.

Pliki stanowiące elementy składowe wniosku znajdą Państwo tutaj: https://sd.ue.wroc.pl/doktorat-wdrozeniowy-pliki-do-pobrania/

Skany należy przesłać do 9 kwietnia 2021 roku na e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl, oryginały prosimy dostarczyć do 30 kwietnia 2021 roku do Biura Szkoły Doktorskiej.

UWAGA: Osoby zgłaszające się do naboru do programu „Doktorat Wdrożeniowy” biorą udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na ogólnych zasadach określonych w Uchwale nr 4/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 21 stycznia 2021 roku, co oznacza, że muszą złożyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (poza dokumentami złożonymi w ramach rekrutacji do programu „Doktorat Wdrożeniowy), złożony przez nich plan Indywidualnego Programu Badawczego podlega ocenie Komisji Rekrutacyjnej, biorą również udział w rozmowach kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje pozytywy przebieg rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat programu „Doktorat wdrożeniowy” są dostępne pod adresem:

http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.

Uprzejmie prosimy też o przesłanie informacji na temat potencjalnych kandydatów na adres mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.