Zasady Rekrutacji Do Szkoły Doktorskiej

Harmonogram Rekrutacji Do Szkoły Doktorskiej

Logowanie W Systemie Rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

 • Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby, które ukończą studia drugiego stopnia
 • Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie konkursowym w poszczególnych dyscyplinach przez komisję rekrutacyjną

Harmonogram oraz zasady rekrutacji są podane na stronie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu www.sd.ue.wroc.pl

UWAGA – osoba, która rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu NIE MOŻE być doktorantem w innej Szkole Doktorskiej (na innej uczelni) ani być zatrudniony jako pracownik dydaktyczny czy naukowy!

Po zakończonej rekrutacji:

 • Dziekan dokonuje przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów.
 • Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania i podpisaniu aktu ślubowania
 • Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest prowadzone w dyscyplinach naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:
  • Ekonomia i finanse,
  • Nauki o zarządzaniu i jakości,
  • Technologia żywności i żywienia.
 • Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej.
 • Kształcenie zawiesza się na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Osobie skreślonej z listy doktorantów nie przysługuje prawo do wznowienia kształcenia w Szkole Doktorskiej
 • Stypendia doktoranckie

Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, stypendium nie podlega zwrotowi

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat (8 semestrów)

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:

 • 37% minimalnego wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa – 2371,70 zł brutto; ok. 2104,65 zł netto
 • 57% minimalnego wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona pozytywna ocena śródokresowa – 3653,70 zł brutto; ok. 3242,29 zł netto

Doktorant może być dodatkowo zatrudniony w projektach:

 • NAWA, NCBiR, NCN, lub innych
 • ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 38/2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 76/2020

Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 112/2020

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej – ZARZĄDZENIE NR 99/ 2 0 2 0Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 10lipca 2020 r.