Menu Zamknij

REKRUTACJA 2021/2022

REJESTRACJA W SYSTEMIE REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

 • Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny
 • O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby, które ukończą studia drugiego stopnia
 • Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie konkursowym w poszczególnych dyscyplinach przez komisję rekrutacyjną

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 4/2021  z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Wybierz promotora z listy umieszczonej na stronie Szkoły Doktorskiej

2. Ustal z nim temat pracy, zakres i przedmiot prac badawczych

3. Przygotuj wstępny projekt Indywidualnego Planu Badawczego (w porozumieniu z promotorem)

4. Zaloguj się w terminie do systemu rekrutacji i wgraj wszystkie wymagane dokumenty. Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Uwaga – rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest prowadzona w trzech etapach. Informację o zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydat otrzyma na indywidualnym koncie rekrutacyjnym (tym samym, na które wgrywa wymagane dokumenty).

Kandydaci, którym zaproponowano przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, mają obowiązek złożyć w terminie podanym w harmonogramie w Biurze Szkoły Doktorskiej oświadczenie o wyborze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – jest to warunek przyjęcia (wzór w dokumentach do pobrania).

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 1. Rekrutacja do Szkoły prowadzona jest w drodze konkursu na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Warunki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne jest trzyetapowe.
 3. Pierwszym etapem rekrutacji do Szkoły jest ocena złożonego przez kandydata projektu Indywidualnego Planu Badawczego (IPB).

Przy ocenie projektu bierze się pod uwagę:

1) cel badań i nowatorstwo, oryginalność projektu badawczego (0-5 pkt);

2) metodologię i metodykę właściwą dla realizacji celu, spójność argumentacji, przejrzystość wywodu (0-5 pkt);

3) opis aktualnego stanu badań wraz z bibliografią istotną dla osiągnięcia celu badań (0-10 pkt).

 • Indywidualny Plan Badawczy oceniany jest niezależnie przez dwóch członków Komisji z dyscypliny, w jakiej kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską, z których każdy ocenia IPB wg skali podanej w ust. 3, a ocena końcowa jest średnią ich ocen. IPB musi uzyskać minimum 10 punktów, by kandydat został zakwalifikowany do II etapu rekrutacji. W sytuacji, gdy członek Komisji został wskazany jako przyszły promotor, ocena IPB przeprowadzana jest tylko przez jednego członka Komisji.
 • Ocena Indywidualnego Planu Badawczego (liczba przyznanych punktów) jest uwzględniana przez Komisję Rekrutacyjną w trakcie dokonywania ogólnej punktacji kandydata i jest zgodna z zasadami rekrutacji określonymi w § 3 ust. 3. W razie znaczących różnic w ocenach indywidualnych członków komisji z dyscypliny ostatecznej oceny IPB dokonuje Komisja na posiedzeniu.
 • W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje oceny pozostałych kryteriów rekrutacyjnych.
 • Do trzeciego etapurozmowy kwalifikacyjnej – dopuszczany jest kandydat, który na etapie drugim uzyska minimum 40 punktów z I i II etapu, czy z II etapu. W trzecim etapie Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
 • Podstawę zakwalifikowania kandydata stanowi liczba punktów uzyskana w wyniku:

1) przeliczania oceny kandydata (W) odpowiadającej wpisanemu na dyplomie wynikowi ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia, na punkty według wzoru: P = (W-3)*10; dotyczy skali ocen 2-5, gdzie najwyższą oceną jest 5,00 a najniższą 2,00.

2) uwzględnienia dokumentacji świadczącej o aktywności naukowej, społecznej i organizacyjnej – ocenianej w skali od 0 do 10 (łącznie nie więcej niż 10 punktów). Każdy z rodzajów aktywności oraz okres jej trwania powinien być odpowiednio potwierdzony (kopia i oryginał do wglądu).

Za każdy udokumentowany udział w konferencjach naukowych z ostatnich 5 lat (do 3 wybranych), w tym:

– udział w międzynarodowej konferencji naukowej: przedstawienie referatu/plakatu – 2 pkt,

– udział w krajowej konferencji naukowej: przedstawienie referatu/plakatu – 2 pkt,

– udział w konferencji branżowej: przedstawienie referatu/plakatu – 2 pkt,

– udział w studencko-doktoranckiej konferencji z referatem/plakatem – 1 pkt.

Łącznie nie więcej niż 5 punktów.

Za każdą udokumentowaną działalność społeczną i organizacyjną (łącznie nie więcej niż 5 punktów) przyznaje się 1 pkt za każdy rok działalności. Przez aktywność społeczną i organizacyjną rozumie się np.: działalność (przez co najmniej 1 rok) w kole naukowym i studenckich organizacjach, udział w organizacji konferencji i szkoleń (z wyjątkiem zorganizowanych w ramach działalności koła naukowego/studenckich organizacji), działalność w Uczelnianej Radzie Samorządu Studentów lub organach kolegialnych Wydziału/Uczelni, wolontariat, działalność na rzecz społeczności lokalnej, honorowe krwiodawstwo.

Łącznie nie więcej niż 5 punktów.

Komisja może przyznać punkty za inne, niewymienione wyżej aktywności – nie więcej niż łącznie 5 punktów.

W kryterium w tym w całości kandydat może łącznie uzyskać nie więcej niż 10 punktów.

3) rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali od 0 do 30 punktów, przy ocenie której bierze się pod uwagę:

a) kompetencje i predyspozycje do prowadzenia pracy naukowej, umiejętności merytorycznej wypowiedzi i komunikacji, logicznego formułowania wypowiedzi w tym przygotowanie metodyczne kandydata istotne z perspektywy prowadzenia badań w dyscyplinie (0-10 pkt);

b) motywacje kandydata do podjęcia kształcenia w Szkole (0-10 pkt);

c) wiedzę kandydata z zakresu dyscypliny, w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską, znajomość literatury, wiedzę na temat środowisk i ośrodków naukowych – krajowych, zagranicznych i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi oraz umiejętność argumentacji w obrębie dyscypliny naukowej, z jaką wiąże się wybrana przez kandydata tematyka, a także umiejętność rozróżnienia metodyki i metodologii badań naukowych (0-10 pkt).

 • oceny wstępnego projektu indywidualnego programu badawczego (IPB) ocenianego w skali od 0 do 20 punktów zgodnie z kryteriami o których mowa w §3 ust. 3; 
 • oceny publikacyjnego dorobku naukowego w skali od 0 do 20 punktów z ostatnich 5 lat, do 5 wybranych pozycji (w tym w szczególności 50% punktów przyznaje się za publikacje z zakresu dyscypliny, w jakiej kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską), łącznie nie więcej niż 20 punktów. Aktywność publikacyjna kandydata potwierdzona skanami oceniana jest w następujący sposób:
  • brak osiągnięć publikacyjnych – 0 pkt;
  • publikacja artykułu w czasopiśmie spoza wykazu ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego – 1 pkt;
  • abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów – 2 pkt;
  • rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poziom I) – 5 pkt;
  • monografia autorska lub współautorska w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z właściwego wykazu, poziom I) albo publikacja naukowa w czasopiśmie znajdującym się w wykazie ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego (20, 40 pkt) – 10 pkt;
  •  autorska lub współautorska monografia w języku angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego, poziom II) lub publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się na w wykazie ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego (70,100 pkt) – 15 pkt;
  • publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w wykazie ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego (140-200 pkt) – 20 pkt;
  • prace opublikowane w czasopismach naukowych do końca roku 2019 – uwzględnione w Wykazie czasopism ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 18 grudnia 2019 roku:
   • lista A – przyznaje się 15 pkt;
   • lista B – przyznaje się 5 pkt;
   • lista C – przyznaje się 10 pkt.
  • dorobek praktyczny/wdrożeniowy (tylko w przypadku kandydatów w programie Ministra „Doktorat wdrożeniowy”) – nie więcej niż 10 punktów.
 • Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi 100 punktów.
 • Liczbę punktów stanowiącą podstawę przyjęcia do Szkoły ustala Komisja, ale liczba ta nie może być niższa od 50. Komisja ustala listę rankingową osób, które uzyskały wymaganą minimalną liczbę punktów oraz ogłasza listę przyjętych zgodnie z limitem przyjęć określonych przez Rektora.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

UWAGA – dokumenty należy w terminie wgrać do systemu, a także dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji kandydat jest zobowiązany do wgrania w terminie do systemu rekrutacji następujących dokumentów:

 1.  Odpisu dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego uprawniającego. 
 2. Dokumentów poświadczających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, w tym certyfikat lub dyplom ukończenia studiów (w tym suplement). Jeżeli jest to inny język niż język angielski, kandydat zobowiązany jest dodatkowo dołączyć dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2,
 3. Jednej fotografii formatu legitymacyjnego. 
 4. Wykazu publikacji i dokumentów potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia badawcze, w tym wystąpienia konferencyjne (wzór w dokumentach do pobrania).
 5. Dodatkowych dokumentów świadczących o predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, np. zaświadczenia o odbytych stażach naukowych. 
 6. Wstępnego projektu indywidualnego programu badawczego, w którym zawarty został  w szczególności: problem badawczy, cele badań, hipotezy badawcze / pytania badawcze, metody badawcze, ramowy harmonogram badań, przegląd literatury przedmiotu badań, możliwości komercjalizacji badań (wzór w dokumentach do pobrania),
 7. Opinii zgody kandydata na promotora (wzór w dokumentach do pobrania). 

Kandydat, który uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich za granicą, składa: 

 1. oryginał dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, opatrzony legalizacją lub apostille, 
  1. suplement do dyplomu,
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu oraz suplementu na język polski,
 3. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia kształcenia w Szkole w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie. Jeżeli nie ma takiej informacji, Komisja Rekrutacyjna może zwrócić się do kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego kształcenia, wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
 4. dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego, jeśli jest wymagane. 

UWAGA – w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do złożenia w Biurze Szkoły Doktorskiej wyżej wymienionych dokumentów oraz wygenerowanych z systemu rekrutacji:

 1. Podania (ankieta) o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, 
 2. Kwestionariusz osobowy.

Ponadto należy dostarczyć oryginały wszystkich wymienionych dokumentów oraz ich kserokopie.

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin w harmonogramie rekrutacji oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł magistra, magistra inżyniera albo równorzędny

 • O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby, które ukończą studia drugiego stopnia
 • Rekrutacja jest przeprowadzana w trybie konkursowym w poszczególnych dyscyplinach przez komisję rekrutacyjną
 • Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 4/2021  z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na I rok kształcenia w roku akademickim 2021/2022.
 • Wszelkie informacje dotyczące Kandydata i terminów rozmów kwalifikacyjnych będą widoczne na jego indywidualnym koncie rekrutacyjnym w systemie IRK.

·  UWAGA – osoba, która rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu NIE MOŻE być doktorantem w innej Szkole Doktorskiej (na innej uczelni) ani być     zatrudnionym jako pracownik dydaktyczny czy naukowy!

Postępowanie rekrutacyjne, w tym rozmowy kwalifikacyjne do szkoły doktorskiej, przeprowadza komisja rekrutacyjna.

Uczelnia nie uzupełnia danych w systemie rekrutacyjnym, a jedynie weryfikuje ich poprawność.

Po zakończonej rekrutacji:

 • Dziekan dokonuje przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w drodze wpisu na listę doktorantów.
 • Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania i podpisaniu aktu ślubowania
 • Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów i jest prowadzone w dyscyplinach naukowych, w których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:
  • Ekonomia i finanse,
  • Nauki o zarządzaniu i jakości,
  • Technologia żywności i żywienia.
 • Termin złożenia rozprawy doktorskiej może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej.
 • Kształcenie zawiesza się na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego.
 • Osobie skreślonej z listy doktorantów nie przysługuje prawo do wznowienia kształcenia w Szkole Doktorskiej
 • Stypendia doktoranckie

Doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, stypendium nie podlega zwrotowi

Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego nie może przekroczyć 4 lat (8 semestrów)

KOMISJA REKRUTACYJNA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

LIMITY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ