Menu Zamknij

Rekrutacja na Program Doktorat Wdrożeniowy w roku 2024 otwarta!

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczyna nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Doktoraty Wdrożeniowe” w 2024 roku. Na wnioski czekamy do 26 kwietnia 2024 roku. 

Informacje o programie Doktorat Wdrożeniowy

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym prowadzonej w ramach kształcenia w szkołach doktorskich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Formuła ta przewiduje korzyści dla wszystkich stron:

  • doktorant może rozwijać się naukowo, kontynuując karierę zawodową, a oprócz wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu otrzymuje stypendium doktoranckie z Programu MEIN;
  • przedsiębiorca zyskuje rozwiązanie zgłoszonego przez siebie problemu, dzięki któremu może budować przewagę konkurencyjną i usprawniać bieżące działania, a ponadto dysponuje zmotywowanym pracownikiem, który przez kilka lat pracuje nad rozwiązaniem technologicznym, budując przewagę konkurencyjną;
  • przedsiębiorca i doktorant zyskują możliwość wsparcia projektu wdrożeniowego środkami MEiN, które otrzymuje uczelnia i w całości przeznacza na dofinansowanie kosztów infrastruktury badawczej w danym projekcie.

Program składa się z modułów:

1) „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

2) „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

3) „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Udział w programie stanowi niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorstwa, które może w ten sposób uzyskać wsparcie w rozwiązaniu ważnego problemu lub we wdrożeniu interesującego projektu. Dzięki udziałowi w projekcie może ono również zatrudnić specjalistę, który w ramach własnej pracy doktorskiej przeprowadzi dogłębne badania naukowe.

Przyszły doktorant, prowadząc badania o charakterze wdrożeniowym w ramach swoich obowiązków służbowych ma zapewnione wsparcie naukowe uczelni i specjalistyczne przedsiębiorstwa w postaci promotora i opiekuna pomocniczego. Może on zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i uzyskać wszechstronną wiedzę związaną z prowadzonymi badaniami, jaką zapewnią mu zajęcia na uczelni i pisane rozprawy w ramach projektu.

Od 2017 roku odbyło się już osiem edycji programu.

Rekrutacja na program Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w Szkole Doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Uwaga: oznacza to, że kandydat bierze udział w dwóch ścieżkach rekrutacji – na program Doktorat Wdrożeniowy (otwierana i zamykana wcześniej) i do Szkoły Doktorskiej (otwierania i zamykana później). W związku z tym po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji na program Doktorat Wdrożeniowy należy przejść do zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Termin składania wniosków przez kandydatów upływa 26 kwietnia 2024 roku. Skany wymaganych dokumentów oraz ich wersje edytowalne (jeżeli dotyczy) należy przesyłać na adres mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl. W tytule maila KONIECZNIE należy umieścić hasło „Doktorat Wdrożeniowy”!

Wymagane dokumenty:

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.PDF).
  • Zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy (.PDF).
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (UWAGA – plik wymagany w dwóch wersjach: .PDF i edytowalnej: .DOC, .DOCX)
  • Skan dyplomu uprawniającego do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (magistra lub równorzędny) – wydruk skanu należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu – dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w kształceniu w Szkole Doktorskiej w ramach programu, co najmniej od 1 października br. (.PDF).
  • Formularz opinii i zgody promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (.PDF).

Skany należy przesłać do 26 kwietnia 2024 roku na e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl, po zaakceptowaniu zestawu materiałów Biuro Szkoły Doktorskiej wyznaczy termin dostarczenia oryginałów.

UWAGA: Osoby zgłaszające się do naboru do programu „Doktorat Wdrożeniowy” biorą udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na ogólnych zasadach określonych w Uchwale nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 18 grudnia 2023 roku, co oznacza, że muszą złożyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (poza dokumentami złożonymi w ramach rekrutacji do programu „Doktorat Wdrożeniowy), złożony przez nich projekt Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie Komisji Rekrutacyjnej, biorą również udział w rozmowach kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje pozytywy przebieg rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat programu „Doktorat wdrożeniowy” są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

Powyższa rekrutacja prowadzona jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 kwietnia 2023 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków (https://www.gov.pl/attachment/1332e9e9-ebc0-4230-a5bf-c21262407f30). W 2. połowie kwietnia 2024 pojawi się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o Ustanowieniu Programu „Doktorat Wdrożeniowy 2.0”, czego skutkiem może być konieczność dostarczenia dodatkowych informacji bądź dokumentów do procesu wnioskowania o doktorat wdrożeniowy – informacje na stronie będą na bieżąco aktualizowane, a także przesyłane kandydatom, którzy dostarczą zgłoszenia. Przesłanie zgłoszenia wiąże się z automatyczną zgodą na jego aktualizację w razie zmian wprowadzanych przez Ministerstwo.

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.

Uprzejmie prosimy też o przesłanie informacji na temat potencjalnych kandydatów na adres mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl

Dokumenty do pobrania