Menu Zamknij

Rekrutacja na Program Doktorat Wdrożeniowy

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczyna nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Doktoraty Wdrożeniowe”. 

Ważne! Termin składania wniosków przez kandydatów upływa 19 kwietnia 2022 roku.

UWAGA - kandydaci na Doktorat Wdrożeniowy muszą wziąć również udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Informacje o programie Doktorat Wdrożeniowy

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej wcześniej w ramach studiów doktoranckich a obecnie w ramach kształcenia w szkołach doktorskich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Formuła ta przewiduje korzyści dla wszystkich stron:

  • doktorant otrzymuje pensję z firmy (musi być osoba, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze godzin) i stypendium z MNiSW;
  • przedsiębiorstwo dysponuje pracownikiem, który przez kilka lat pracuje nad rozwiązaniem technologicznym, budując przewagę konkurencyjną;
  • uczelnia otrzymuje z MNiSW ryczałtowe dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.

Program składa się z modułów:

„Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;

„Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.

Udział w programie stanowi niewątpliwą korzyść dla przedsiębiorstwa, które może w ten sposób uzyskać wsparcie w rozwiązaniu ważnego problemu lub we wdrożeniu interesującego projektu. Dzięki udziałowi w projekcie może ono również zatrudnić specjalistę, który w ramach własnej pracy doktorskiej przeprowadzi dogłębne badania naukowe.

Przyszły doktorant może zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i uzyskać wszechstronną wiedzę związaną z prowadzonymi badaniami, jaką zapewnią mu zajęcia na uczelni i pisane rozprawy w ramach projektu. Dzięki udziałowi w projekcie będzie też mógł przygotować rozprawę doktorską pod merytoryczną opieką dwóch osób: promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz opiekuna pomocniczego wskazanego przez pracodawcę.

Od 2017 roku odbyło się już pięć edycji programu. Doktorant otrzymuje stypendium: 3450 PLN do oceny śródokresowej (pierwsze 2 lata kształcenia), 4450 PLN na następne dwa lata kształcenia (kwoty brutto).

Rekrutacja na program Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Warunkiem udziału w programie jest przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która jest albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyrazi zgodę na jej kształcenie w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego.

Uwaga: oznacza to, że kandydat bierze udział w dwóch ścieżkach rekrutacji – na program Doktorat Wdrożeniowy (otwierana i zamykana wcześniej) i do Szkoły Doktorskiej (otwierania i zamykana później). W związku z tym po zapoznaniu się z zasadami rekrutacji na program Doktorat Wdrożeniowy należy przejść do zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Termin składania wniosków przez kandydatów upływa 19 kwietnia 2022 roku. Skany wymaganych dokumentów należy przesyłać na adres mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl. W tytule maila KONIECZNIE należy umieścić hasło „Doktorat Wdrożeniowy”.

Wymagane dokumenty:

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.PDF).
  • Zgoda opiekuna pomocniczego i pracodawcy (.PDF).
  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy (UWAGA – plik wymagany w dwóch wersjach: .PDF i edytowalnej: .DOC, .DOCX)
  • Skan dyplomu uprawniającego do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej (magistra lub równorzędny) – wydruk skanu należy dostarczyć do Biura Szkoły Doktorskiej.
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu – w dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w kształceniu w Szkole Doktorskiej w ramach programu (.PDF).
  • Formularz opinii i zgody promotora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (.PDF).

Skany należy przesłać do 19 kwietnia 2022 roku na e-mail: olga.rutkowska@ue.wroc.pl, a oryginały zeskanowanych dokumentów prosimy dostarczyć do 30 kwietnia 2022 roku do Biura Szkoły Doktorskiej.

UWAGA: Osoby zgłaszające się do naboru do programu „Doktorat Wdrożeniowy” biorą udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na ogólnych zasadach określonych w Uchwale nr 69/2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z 16 grudnia 2021 roku, co oznacza, że muszą złożyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (poza dokumentami złożonymi w ramach rekrutacji do programu „Doktorat Wdrożeniowy), złożony przez nich projekt Indywidualnego Planu Badawczego podlega ocenie Komisji Rekrutacyjnej, biorą również udział w rozmowach kwalifikacyjnych do Szkoły Doktorskiej. O przyjęciu do Szkoły Doktorskiej decyduje pozytywy przebieg rekrutacji.

Szczegółowe informacje na temat programu „Doktorat wdrożeniowy” są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-doktorat-wdrozeniowy

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do: olga.rutkowska@ue.wroc.pl.

Uprzejmie prosimy też o przesłanie informacji na temat potencjalnych kandydatów na adres mailowy: olga.rutkowska@ue.wroc.pl

Dokumenty do pobrania